Home » Historie a současnost

Historie a současnost

ZALOŽENÍ SBORU HASIČSKÉHO V ROCE 1911

V obci zdejší čítající 95 popisných čísel, dávno již byla pociťována potřeba sboru hasičského, ježto v případě ohně nebylo zde organizované pomoci, hasicích prostředků po ruce a obec zdejší byla odkázána na pomoc obcích vedlejších, jež dříve řádné hasičské sbory si zřídily. Po domluvě a přání občanů zdejších, svolal starosta obce pan Josef Valeš veřejnou schůzi občanstva na neděli 9. července 1911, ve dvě hodiny odpolední do hostince Václava Roubala, zde za účelem zřízení hasičského sboru. Po proslovu starosty začalo přihlašování se členů, za činné přihlásilo se 39 a za přispívající 19 členů. První stanovy sboru byly uznány výnosem c.k. místodržitelství král. Českého ze dne 29.8.1911. Sbor dobrovolných hasičů v Německé Bříze počal svoji činnost dne 19.11.1911. Starostou jest přítel Valeš Josef,  Velitelem přítel Chudáček Vojtěch,  Náměstkem velitelovým přítel Valeš František,  Jednatelem přítel Kajer Ferdinand,  Pokladníkem přítel Šimandl František,  Dozorcem náčiní přítel Urban František a Šnajdr Václav.

V úterý 2. ledna 1912 vypukl požár obytného stavení ve Zruči, kde se hašení účastnil i náš sbor s 12 muži a stříkačkou. Dalším výjezdem sboru byl požár 24.10.1913 opět ve Zruči v hostinci pana Škardy. V roce 1914 uspořádal náš sbor I.ples v místnosti hostince Václava Roubala. Do roku 1922 se nemění počty členů sboru. 6.ledna roku 1923 koná se valná hromada za účasti 42 členů. Starostou přítelem zvolen jest pan Valeš Josef a velitelem Roubal Fr., do výboru byli zvoleni přítel Šimandl, Chudáček, Valeš, Krofta, Honomichl, Nágr. Píše se rok 1934, který byl postižen velkým suchem a četnými požáry, kde zasahoval náš sbor. Rok 1936 počíná přípravami k oslavě 25. letého jubilea trvání místního sboru,která je stanovena na den 31.5. Od 10hodin koná se valná hromada, v 11hodin cvičení prostné a se žebříky a od 13hodin poplach sborů Německá Bříza, Židlice a Hromnice, spojený znázorněním leteckého útoku. Po provedení ukázky sbor Německé Břízy získal první cenu. V roce 1937 nebylo potřeba zákroku sboru při ohni. Píše se datum 1.září roku 1939 a nastala válka, která trvá až do 8.5.1945. Za tuto dobu zemřelo spoustu členů našeho sboru . V obci  místo starosty je nyní předseda národního výboru p. Šimandl J. Valná hromada konaná v lednu roku 1946 provádí změny činovníků sboru. Velitelem je Hejret Jaroslav, Jednatelem Šimandl Bohumil, Vzdělávatelem Čech Václav. Obec zakoupila výstroj, 11 pracovních obleků a první motorovou stříkačku PS-8 s podvozkem a hadice. V tomto roce nebyl sbor povolán k žádnému požáru.

  V roce 1948 je činnost sboru slabá ba podprůměrná a proto nebyl přikoupen žádný inventář. Na valné hromadě koncem roku 1949 se stává velitelem Harant Václav, který velmi dobře a výstižně vede sbor ve výcviku i praxi. Sbor má 128 členů, z toho 28 činných a je nejlepším na okrsku. V začátku jarních měsíců 1954 se na ustavující schůzi přihlásilo družstvo dorostu ve složení:Brož Zdeněk, Pták Zdeněk, Valeš Jiří, Vopat Rudolf, Růžek Václav, Škubal Karel, Škubal Stanislav, Novák Josef, Korelus Ladislav. Druhého července 1957 s.Brožík vyjednává na požární inspekci dodání vozu pro místní sbor, s dobrým průběhem. Sbor čítá 146 členů. 27.listopadu 1957 bylo nám přiděleno starší nákladní vozidlo Chevrolet, který si vyžádal velké opravy, protože byl nepojízdný. Již několik let nebyl v naší obci i okolí žádný požár. Letošního roku 21.9.1960 nám byl přidělen nový vůz Tatra 805. Do auta byli nakoupeny nové věci a nářadí.

V roce 1961 se konají oslavy 50.letého založení sboru. Oslavy se konají na návsi za účasti sborů všech okolních vesnic. Na jaře roku 1970 byla započata stavba nové hasičské zbrojnice za 160 000,- Kčs, která byla předána do užívání 4. prosince 1970. Ještě v tomto roce byly zakoupeny nové zimní obleky za 8 000,- Kčs a nová motorová stříkačka PS-12 za 29 000,- Kčs, kterou máme dodnes v perfektním stavu. Dne 25.6.1971 na slavnostní schůzi k 60.letému výročí sboru přebírají funkce ve výboru Z.Pták, L.Krofta, Z.Slach, Z.Brož, J.Miler, J.Valeš, M.Tyl, M.Kubíček, S.Škubal, K.Škubal. Tento sbor vystavěl v roce 1972 sušák na hadice, který slouží dodnes. Sbor pokračuje ve své dlouhodobé práci, kdy získal mnoho ocenění jak z kraje, tak okresu až do roku 1985, kdy zájem občanů o požární sbor klesá natolik, že zůstává jen výbor. Ještě několik let výbor vyjíždí na okrsková cvičení s dětmi a občas se podaří složit družstvo mužů.

Do roku 2000 pomalu zájem o sbor úplně upadl a tak zůstal jen výbor, který zůstává jen jako požární hlídka a dává si závazek, že to vydrží až do oslav 100.výročí založení sboru. Zprvu jich bylo deset a situace kolem SDH byla na zhroucení. Přesto to naši veteráni vydrželi až do roku 2011 i když už jich zbylo jen osm. Po celých deset let udržovali zbylou techniku a každou první středu v měsíci se scházejí v hostinci a řeší problémy kolem sboru. Dnes těmto osmi statečným veteránům velice děkujeme, že se sbor v naší obci nezhroutil a mohli jsme v roce 2011 oslavit 100. výročí založení sboru. Ale to už se píše jiná kapitola SDH obce Česká Bříza.

Ještě jednou velký dík osmi statečným veteránům!

Starosta sboru – Jiří Macek

jirka.macek@sdhceskabriza.cz
telefon: +420 737 230 136

Velitel – Karel Škubal

karel.skubal@sdhceskabriza.cz
telefon: +420 603 358 214

Jednatel – Milan Pondělík

milan.pondelik@sdhceskabriza.cz
telefon: +420 725 171 759

Tísňová volání v ČR

150    Hasičský záchranný sbor

155    Zdravotnická záchranná služba

158    Policie ČR.

156    Obecní (městská) policie

112    Jednotné evropské číslo tísňového volání